Ważna informacja dla organizacji pozarządowych.

 Do dnia 30 września organizacje pozarządowe powinny zgłosić propozycje do budżetu gminnego.
Moja /pszczelarska/dotyczy zadania publicznego na rzecz gminy, a   projekt związany jest z   ekologią i ochroną zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Podstawy prawne przesyłam w załączniku jakim jest ogłoszenie.
Można wystąpić również z zakresów niżej wymienionych o ile działalność statutowa organizacji na to pozwala.
I. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
II. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
III. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego tj.:Podejmowanie inicjatyw kulturalnych o charakterze lokalnym.
IV. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
V. Ochrony i promocji zdrowia
VI. Turystyki i krajoznawstwa
Bez takiego zgłoszenia gmina nie będzie chciała nawet rozmawiać.
Warto o tym napisać bo czas nagli.
Dla “Wiadomości Pszczelarskich ”  Zbigniew Smoła