Finansowe wsparcie dla pszczelarstwa w Polsce cz.II

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w 2018 r., realizowano mechanizm „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w oparciu o „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/17; 2017/18; 2018/19” zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z 5 lipca 2016 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137, ze zm.) od 1 września 2017 r. mechanizm WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” jest zadaniem delegowanym do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) z agencji płatniczej – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Zgodnie z art. 55 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE. L. 2013.347.671 ze zm.) unijny wkład finansowy w programy pszczelarskie stanowi równowartość 50% wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie.

W ramach wyżej wymienionego mechanizmu refundacji podlegają całkowite lub częściowe (w zależności od kierunku wsparcia) koszty netto poniesione na realizację działań określonych w decyzji wykonawczej KE przez podmioty uprawnione, tj.:

·       związki pszczelarskie,

·       stowarzyszenia pszczelarzy,

·       zrzeszenia pszczelarzy,

·       spółdzielnie pszczelarskie,

·       grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej)

·       organizacje producentów.

Końcowymi odbiorcami wsparcia są gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny lub pasieki wpisane do rejestrów prowadzonych przez powiatowych lekarzy weterynarii.

Od sezonu 2016/2017 refundacji podlegają koszty netto poniesione na:

·       zakup sprzętu pszczelarskiego (do 60%),

·       przeprowadzenie szkoleń (do 100%),

·       zakup leków do zwalczania warrozy dopuszczonych do obrotu na terenie Polski (do 90%),

·       zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej (do 60%),

·       analizy jakości miodu (do 80%),

·       zakup matek, pakietów i odkładów pszczelich (do 70%).

W sezonie 2017/2018 podmioty uprawnione złożyły 407 projektów, a kwota refundacji wypłacona w ramach powyższego mechanizmu wyniosła około 24 483 tys. zł.

Na realizację działań w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2018/2019 złożono do KOWR 377 projektów.

Zgodnie z art. 2 i 7 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim (Dz. U. UE. L.2015.211.9) okres realizacji projektów złożonych w ramach sezonu 2018/2019 powinien zakończyć się nie później niż 31 lipca 2019 r.  a wypłata środków powinna nastąpić do 15 października 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w wyżej wymienionym mechanizmie zostały określone w Warunkach udziału w mechanizmie  „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019 dostępnych na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich.html

Jednocześnie informuję, iż obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) jest w trakcie opracowywania Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa (KPWP) na lata 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022. Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim, KPWP na lata 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 powinien być przekazany przez MRiRW do Komisji Europejskiej (KE) do dnia 15 marca 2019 r. Zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem programy pszczelarskie powinny być zatwierdzone do dnia 15 czerwca 2019 r. Po zatwierdzeniu KPWP na lata 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 ARiMR przygotuje Warunki uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022”, które zostaną opublikowane na stronach internetowych ARiMR i KOWR.

Data wytworzenia informacji: 25 stycznia 2019 r.

Osobą odpowiedzialną za treść informacji jest Pani Katarzyna Zalewska – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych ARiMR.