Finansowe wsparcie dla pszczelarstwa w Polsce cz.I

     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W ramach tzw. „pomocy krajowej” udzielanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 ze zm.), ARiMR udziela pomocy w postaci dopłat do oprocentowania kredytów.

Wśród funkcjonujących preferencyjnych linii kredytowych, inwestycje związane z chowem i hodowlą pszczół mogą być finansowane kredytem udzielanym w ramach linii na inwestycje
w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR). Kredyt może zostać przeznaczony na szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. na budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia produkcji rolnej, zakup ciągników rolniczych i przyczep rolniczych, a także zakup uli z wyposażeniem. Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł w przypadku gospodarstw rolnych oraz 8 mln zł w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej (pasieki powyżej 80 rodzin).

Oprocentowanie kredytu dla kredytobiorcy nie może wynosić mniej niż 3% w skali roku. Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat. Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat. Procedura ubiegania się o kredyt wymaga: przygotowania planu inwestycji oraz złożenia w banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji oraz kompletem dokumentów, o których mowa w zasadach udzielania kredytów oraz dokumentami wymaganymi przez bank. Podjęcie decyzji o udzieleniu kredytu należy wyłącznie do banku i odbywa się na podstawie dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o kredyt.

Szczegółowe zasady udzielania kredytów w ramach wyżej wymienionej linii zamieszczone są na stronie internetowej ARiMR pod adresem:www.arimr.gov.pl w zakładce „Pomoc krajowa” – „kredyty preferencyjne od 2015 r.”.

W związku z bardzo ogólnym charakterem pytania, w celu uzyskania szczegółowych informacji na omawiany temat oraz podjęcia działań związanych z ubieganiem się o udzielenie kredytu z dopłatami ARiMR do oprocentowania należy nawiązać bezpośredni kontakt z bankiem. Lista central banków współpracujących z ARiMR w zakresie udzielania kredytów z dopłatami do oprocentowania zamieszczona jest na wyżej wymienionej stronie internetowej w zakładce „Pomoc krajowa” – „kredyty preferencyjne od 2015 r.” – „wykaz banków współpracujących z ARiMR …”.

Data wytworzenia informacji: 24 stycznia 2019 r.

Osobą odpowiedzialną za treść informacji jest Pani Bożena Polak – p.o. Dyrektora Departamentu Wsparcia Krajowego ARiMR.