07-03-2018 Zakazy, zaostrzenia i wsparcie dla pszczelarzy.

 

PASIEKA PANA PIOTRA ZYGADŁO W BIELAWIE
PASIEKA PANA PIOTRA ZYGADŁO W BIELAWIE

Zakaz stosowania szkodliwych pestycydów, zaostrzenie kontroli importu podrabianego miodu oraz promowanie korzyści zdrowotnych miodu przewiduje przedstawiona  przez europosłów ogólnounijna długoterminowa strategia.

Zdrowie pszczół i odbudowa ich populacji. W rezolucji europosłowie stwierdzili, że UE potrzebuje szeroko zakrojonej, długoterminowej strategii na rzecz poprawy zdrowia pszczół i odbudowy populacji pszczół, które, jak przypomina rezolucja odpowiadają za zapylanie 76 procent produkcji żywności w Europie. Rezolucja przewiduje między innymi plan działania na szczeblu UE na rzecz zwalczania śmiertelności pszczół a także programy hodowlane mające na celu zwiększenie odporności na inwazyjne gatunki pszczół. Propozycje działań dotyczą także przeprowadzenia większej ilości badań mających na celu opracowanie innowacyjnych leków pszczelich i zwiększenia ich dostępności. Europarlament chce również wprowadzenia zakazu stosowania wszystkich pestycydów, w stosunku do których udowodniono naukowo negatywny wpływ na zdrowie pszczół, w tym neonikotynoidów, oraz stworzenia bezpiecznych substytutów tych środków.

Wsparcie dla pszczelarzy i promowanie produktów pszczelarskich. W rezolucji mowa jest o tym, że UE powinna zwiększyć o 50 proc. budżet na krajowe programy pszczelarskie i stworzyć specjalny system wsparcia dla pszczelarzy w ramach unijnej polityki rolnej po 2020 r. Europosłowie sugerują w niej również stosowanie rekompensat za straty w koloniach pszczół. Europosłowie uważają również, że państwa UE powinny w większym stopniu informować opinię publiczną,  a zwłaszcza dzieci,  o korzyściach płynących ze spożywania miodu i terapeutycznego wykorzystania produktów pszczelarskich.

Zatrzymanie przywozu podrobionego miodu. Posłowie zwrócili uwagę, że z około 200.000 ton miodu importowanego do UE głównie z Chin, Ukrainy, Argentyny i Meksyku aż 20 proc. nie spełnia norm UE. Jak twierdzą posłowie do PE, aby zagwarantować, że importowany miód spełnia wysokie normy UE, należy zharmonizować kontrole graniczne i kontrole na jednolitym rynku. Posłowie domagają się również, aby Komisja Europejska opracowała skuteczniejsze procedury badań laboratoryjnych i wzywają państwa członkowskie do nakładania surowszych kar na przestępców.W rozmowach handlowych z krajami spoza UE produkty z miodu i pszczół powinny być uznawane za “wrażliwe” lub całkowicie wykluczone z negocjacji – dodaje rezolucja.

Rafał Bujalski                                          Źródło: www.europarl.europa.eu, stan z 2.03.2018 r.

Dla “Wiadomości Pszczelarskich”  Piotr Czajkowski