Pszczelarze objęci kwarantanną

W odpowiedzi na pismo przesłane e-mail w dniu 24 marca 2020 r., w którym poruszono problem pszczelarzy objętych kwarantanną domową, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że kwestie zakazu przemieszczania się na obszarze kraju w zawiązku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), zmienione w dniu 24 marca br. (Dz. U. poz. 522) w związku z wprowadzaniem kolejnych ograniczeń. Zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami ww. rozporządzenia w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze. Zgodnie z wyjątkami wskazanymi w rozporządzeniu zakaz ten nie dotyczy m.in. przemieszczania się danej osoby w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych. W przypadku osób objętych kwarantanną domową, zgodnie z § 2 ust. 8 wyżej przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma być obowiązkowa kwarantanna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia. W związku z tym w sprawach dotyczących odbywania kwarantanny, pszczelarz powinien kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tego pszczelarza. Waldemar Guba Dyrektor Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych /podpisano elektronicznie/

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, e-mail: sekretariat.prr@minrol.gov.pl Warszawa, dnia 01 kwietnia 2020 Znak sprawy: PRR.pz.071.5.5.2020 Pan Tadeusz Dylon Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego pzp@zwiazek-pszczelarski.pl