Wiadomości pszczelarskie

2015_11___pszczola_A_big 2015_11___pszczola_R_big

Większość z nas pamięta monetę w obiegu płatniczym  5 zł z rybakiem. Tak to już historia. Ale chyba nie jeśli chodzi o rybactwo? Czy może kiedyś doczekamy się monet w obiegu z wizerunkiem szlachetnych zawodów.  Bo przecież do nich należy pszczelarstwo.. Wizerunek pszczelarza pracującego w pasiece na 5 zł monecie. Tak to tylko takie marzenie. Na tą chwilę możemy zadowolić się piękną monetą emitowaną przez Narodowy Bank Polski a wybitą przez Mennicę Polską S.A.

red.nacz. Adam Prusaczyk

Pszczoła miodna, 20 złotych, Seria: Zwierzęta świata

Apis mellifera to gatunek, którego rola w ekosystemie jest nieoceniona. Ekolodzy szacują, że wytworzenie 30% żywności i 90% owoców zależy od zapylania populacji pszczół miodnych. Oznacza to, że z efektów ich niestrudzonej pracy korzystamy każdego dnia.

Rośliny takie jak drzewa owocowe, czy rzepak stanowią pożywienie i dostarczają pszczołom jednocześnie surowca do produkcji miodu. Przy okazji zbierania nektaru i pyłku kwiatowego pszczoły miodne zapylają rośliny owadopylnych. Pyłek osadza się w specjalnych koszyczkach na tylnych odnóżach owada. By go napełnić, pszczoła musi odwiedzić nawet 100 kwiatów. Na wypełnienie jednej komórki woskowego plastra potrzebna jest natomiast zawartość aż 20 koszyczków! Pszczoły muszą odwiedzić około 4 milionów kwiatów, aby zebrać nektar na wytworzenie 1 kg miodu.

To fascynujące i pracowite zwierzę jest bohaterem pamiątkowej monety z serii „Zwierzęta świata” emitowanej przez Narodowy Bank Polski, a wybitej przez Mennicę Polską S.A.

Moneta wykonana została ze srebra próby Ag 925, ma masę 28,28 g i nominał 20 zł. Mimo, że moneta „Pszczoła miodna” jest prawnym środkiem płatniczym na terytorium Polski to ze względu na jej pamiątkowy charakter szczęśliwcy, którzy weszli w jej posiadanie niechętnie wymienią ją na inny towar. Moneta ma wysoką wartość kolekcjonerską nie tylko ze względu na kunszt wykonania, ale również limitowany nakład, który wyniósł jedynie 35 000 sztuk.

W centralnej części rewersu monety widnieje wizerunek podlatującej do kwiatu pszczoły miodnej. Na górze, wzdłuż otoku – nazwa monety: pszczoła miodna. Na dole, wzdłuż otoku – łacińska nazwa gatunku: Apis mellifera. Do wykonania obfitej w detale monety użyto techniki stempla lustrzanego. Wykorzystanie tej zaawansowanej pozwoliło na precyzyjne i wierne odtworzenie budowy pszczoły miodnej.

Wyrób menniczy stanowi niesztampowy prezent dla osób zawodowo i hobbystycznie zajmujących się pszczelarstwem. Jest on także świetną okazją do wzbudzenia zainteresowania tym fachem.

                                                                                                                                                                                                              Biuro Prasowe Mennicy Polskiej S.A.

Wiadomości pszczelarskie

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w 2018 r., realizowano mechanizm „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w oparciu o „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/17; 2017/18; 2018/19” zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z 5 lipca 2016 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137, ze zm.) od 1 września 2017 r. mechanizm WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” jest zadaniem delegowanym do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) z agencji płatniczej – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Zgodnie z art. 55 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE. L. 2013.347.671 ze zm.) unijny wkład finansowy w programy pszczelarskie stanowi równowartość 50% wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie.

W ramach wyżej wymienionego mechanizmu refundacji podlegają całkowite lub częściowe (w zależności od kierunku wsparcia) koszty netto poniesione na realizację działań określonych w decyzji wykonawczej KE przez podmioty uprawnione, tj.:

·       związki pszczelarskie,

·       stowarzyszenia pszczelarzy,

·       zrzeszenia pszczelarzy,

·       spółdzielnie pszczelarskie,

·       grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej)

·       organizacje producentów.

Końcowymi odbiorcami wsparcia są gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny lub pasieki wpisane do rejestrów prowadzonych przez powiatowych lekarzy weterynarii.

Od sezonu 2016/2017 refundacji podlegają koszty netto poniesione na:

·       zakup sprzętu pszczelarskiego (do 60%),

·       przeprowadzenie szkoleń (do 100%),

·       zakup leków do zwalczania warrozy dopuszczonych do obrotu na terenie Polski (do 90%),

·       zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej (do 60%),

·       analizy jakości miodu (do 80%),

·       zakup matek, pakietów i odkładów pszczelich (do 70%).

W sezonie 2017/2018 podmioty uprawnione złożyły 407 projektów, a kwota refundacji wypłacona w ramach powyższego mechanizmu wyniosła około 24 483 tys. zł.

Na realizację działań w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2018/2019 złożono do KOWR 377 projektów.

Zgodnie z art. 2 i 7 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim (Dz. U. UE. L.2015.211.9) okres realizacji projektów złożonych w ramach sezonu 2018/2019 powinien zakończyć się nie później niż 31 lipca 2019 r.  a wypłata środków powinna nastąpić do 15 października 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w wyżej wymienionym mechanizmie zostały określone w Warunkach udziału w mechanizmie  „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019 dostępnych na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich.html

Jednocześnie informuję, iż obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) jest w trakcie opracowywania Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa (KPWP) na lata 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022. Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim, KPWP na lata 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 powinien być przekazany przez MRiRW do Komisji Europejskiej (KE) do dnia 15 marca 2019 r. Zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem programy pszczelarskie powinny być zatwierdzone do dnia 15 czerwca 2019 r. Po zatwierdzeniu KPWP na lata 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 ARiMR przygotuje Warunki uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022”, które zostaną opublikowane na stronach internetowych ARiMR i KOWR.

Data wytworzenia informacji: 25 stycznia 2019 r.

Osobą odpowiedzialną za treść informacji jest Pani Katarzyna Zalewska – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych ARiMR.

Wiadomości pszczelarskie

„Gdzie są pszczelarze tam pszczoły nie zginą.”

Nadleśnictwo Świdnica w czasie zimowych ferii organizuje dla dzieci zajęcia z edukacji przyrodniczej. Podczas tych zajęć w Stacji Edukacji Ekologicznej pani  Monika Drozdowska od kilku lat prowadzi zajęcia z przyrodoznawstwa. Był to dobry czas aby przy współpracy  z Powiatowym Zrzeszeniem Pszczelarzy w Świdnicy, które korzysta z pomieszczeń Stacji Ekologicznej zorganizować wykład z wiedzy o pszczelarstwie. Wykład ten poprowadziła pani Ewa Samek, która wraz z mężem prowadzi gospodarstwo pasieczne w Pogorzale. Poruszane były wszystkie tajemnice związane z prowadzeniem pasieki. Pani Ewa pokazała jak wyglądają sprzęty do prac pasiecznych, dzieci przymierzały ubiór pszczelarza a także odbyła się najsmaczniejsza część wykładu – degustacja miodu. Dzieci miło spędziły czas na edukacji o pszczelarstwie. Pani Monika poinformowała nas o corocznym „Święcie Dzika w Świdnicy”, które tego roku odbędzie się wspólnie z programem: „Pszczoły wracają do lasu”. DSCN2762DSCN2763DSCN2760DSCN2781DSCN2787DSCN2792

Wiadomości pszczelarskie

     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W ramach tzw. „pomocy krajowej” udzielanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 ze zm.), ARiMR udziela pomocy w postaci dopłat do oprocentowania kredytów.

Wśród funkcjonujących preferencyjnych linii kredytowych, inwestycje związane z chowem i hodowlą pszczół mogą być finansowane kredytem udzielanym w ramach linii na inwestycje
w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR). Kredyt może zostać przeznaczony na szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. na budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia produkcji rolnej, zakup ciągników rolniczych i przyczep rolniczych, a także zakup uli z wyposażeniem. Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł w przypadku gospodarstw rolnych oraz 8 mln zł w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej (pasieki powyżej 80 rodzin).

Oprocentowanie kredytu dla kredytobiorcy nie może wynosić mniej niż 3% w skali roku. Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat. Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat. Procedura ubiegania się o kredyt wymaga: przygotowania planu inwestycji oraz złożenia w banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji oraz kompletem dokumentów, o których mowa w zasadach udzielania kredytów oraz dokumentami wymaganymi przez bank. Podjęcie decyzji o udzieleniu kredytu należy wyłącznie do banku i odbywa się na podstawie dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o kredyt.

Szczegółowe zasady udzielania kredytów w ramach wyżej wymienionej linii zamieszczone są na stronie internetowej ARiMR pod adresem:www.arimr.gov.pl w zakładce „Pomoc krajowa” – „kredyty preferencyjne od 2015 r.”.

W związku z bardzo ogólnym charakterem pytania, w celu uzyskania szczegółowych informacji na omawiany temat oraz podjęcia działań związanych z ubieganiem się o udzielenie kredytu z dopłatami ARiMR do oprocentowania należy nawiązać bezpośredni kontakt z bankiem. Lista central banków współpracujących z ARiMR w zakresie udzielania kredytów z dopłatami do oprocentowania zamieszczona jest na wyżej wymienionej stronie internetowej w zakładce „Pomoc krajowa” – „kredyty preferencyjne od 2015 r.” – „wykaz banków współpracujących z ARiMR …”.

Data wytworzenia informacji: 24 stycznia 2019 r.

Osobą odpowiedzialną za treść informacji jest Pani Bożena Polak – p.o. Dyrektora Departamentu Wsparcia Krajowego ARiMR.

Wiadomości pszczelarskie

wroclavia_9

Jak informuje nas portal Internetowy : „Pszczoły i my” powstała

pierwsza szczepionka dla pszczół, która pomoże ocalić pszczoły.

 

„Nastąpił przełom w badaniach nad zdrowiem pszczół. Naukowcy z Finlandii opracowali pierwszą na świecie szczepionkę, która może zabezpieczyć pszczele rodziny przed najgroźniejszymi chorobami – w tym zgnilcem amerykańskim i europejskim.

Szczepionka została nazwana PrimeBEE. Opracowały ją dr Dalial Freitak oraz Heli Salmela z Uniwersytetu Helsińskiego, które odkryły mechanizm przekazywania odporności z pszczelej matki na kolejne pokolenia pszczół. Jak wyjaśniają fińskie badaczki, w przeciwieństwie do ssaków owady nie mają przeciwciał, które są kluczowe w uzyskiwaniu odporności. Jednak w ich ciałach znajduje się szczególne białko witellogenina, które przekazuje informacje związane z odpornością z osobnika matecznego na potomne.

To znaczy, że jeśli pszczela matka pobierze drogą pokarmową odpowiednio przygotowaną substancję, czyli szczepionkę zawierającą patogeny chorobotwórcze np. bakterie wywołujące zgnilca amerykańskiego, może za pośrednictwem tego białka, przekazać odporność do składanych przez siebie jajeczek, z których rozwiną się pszczoły robotnice.

Badania nad przekazywaniem odporności u owadów początkowo prowadzono na motylach. Okazało się, że ten mechanizm można wykorzystać, aby zwalczać choroby pszczół miodnych oraz innych owadów zapylających. Twórczynie PrimeBEE szacują, że za pomocą szczepionek będzie można uodpornić pszczoły na wszystkie mikroorganizmy chorobotwórcze. Jednak najważniejsze jest opracowanie szczepionki przeciwko Paenibacillus larvae – bakterii odpowiedzialnej za najgroźniejszą chorobę pszczół miodnych – zgnilca amerykańskiego, dziesiątkującą pszczele rodziny w wielu regionach świata. Kolejne szczepionki mają obejmować zgnilec europejski oraz choroby wywoływane przez grzyby.

Trwają testy w laboratoriach, działalność ma także rozpocząć firma sprzedająca szczepionki pszczelarzom.

Zgnilec amerykańskim, zwanym także złośliwym to choroba atakująca larwy pszczół. Przetrwalniki bakterii są odporne na wiele środków dezynfekcyjnych, a także na niskie i wysokie temperatury. Mogą przetrwać w środowisku od kilku do 10 lat, a w martwych i wysuszonych larwach nawet 35 lat (!). Infekcja następuje drogą pokarmową w trakcie karmienia larw przez pszczoły robotnice. Zainfekowane larwy gniją, pszczela rodzina słabnie i ginie.

Choroba rozprzestrzenia się za pośrednictwem pszczół rabujących ule, a także przez zakażony sprzęt pszczelarski. Do pasieki choroba może zostać sprowadzona wraz z zakupionymi pszczołami. Po wykryciu choroby Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza obszar zapowietrzony, co wiąże się z dużymi restrykcjami dla okolicznych pszczelarzy. Pasieka w której wykryto chorobę może zostać zlikwidowana.”

Źródło portal ” Pszczoły i my.”

Wiadomości pszczelarskie

Zarząd Dolnośląskiego Związku Pszczelarskiego zaprasza na szkolenie:

  1. Przyśpieszanie rozwoju wiosennego a roje.         ( 2 h )
  2. Wędrówki, w tym na wędrówki późne.               ( 2 h )
  3. Jak  uprościć  gospodarkę pasieczną.                       (2 h )
  4. Najczęściej popełniane błędy, jak ich uniknąć.  ( 2 h )                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wykład poprowadzi pan mgr inż. Tomasz  Kędziora w dniu 23 lutego 2019 roku od godz. 9 00 do godz. 15 00 w siedzibie Dolnośląskiego  Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu ul. Zwycięska 8 . Na liście obecności wymagane będzie imię nazwisko, adres, nr. telefonu i nr. weterynaryjny                                                                                                                                     „PROJEKT REALIZOWANY JEST W OPARCIU O ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA I KOMISJI EUROPEJSKIEJ.
  5. dscf3337