Ogłoszenia pszczelarskie

Koronawirus COVID-19

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rekomenduje podjęcie następujących działań, mających na celu ochronę Waszego zdrowia i życia:

 1. Zamknijcie swoje siedliska/domostwa przed osobami z zewnątrz, zamieśćcie na bramach gospodarstwa, w widocznym miejscu, informację o zakazie wstępu na teren posiadłości bez uprzedzenia i wyraźnej Waszej  zgody – Wskazane jest zamieszczenie informacji o numerze telefonu kontaktowego do właściciela gospodarstwa.
 2. Zaopatrzcie gospodarstwa w środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu (min. 60%) oraz mydło.
 3. Regularnie i dokładnie myjcie ręce wodą z mydłem i zadbajcie o ich właściwą dezynfekcję. Każdorazowo po powrocie do domu (szczególnie po pobycie na zewnątrz posiadłości i wykonaniu obrządku zwierząt hodowlanych).
 4. Zadbajcie o regularną dezynfekcję klamek drzwi wejściowych do domu, pomieszczeń inwentarskich itd., a także klamek, kierownic, dźwigni zmiany biegów, hamulca ręcznego i innych elementów sterujących w ciągnikach i pojazdach samobieżnych, używanych w gospodarstwie rolnym.
 5. W przypadku kontaktu z osobami z zewnątrz zachowajcie bezpieczną, rekomendowaną przez służby sanitarne odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 6. Zwróćcie szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE DOTYKAĆ dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Podczas kaszlu i kichania zakrywajcie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – następnie jak najszybciej wyrzućcie chusteczkę do zamkniętego kosza i umyjcie ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekujcie je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zwracajcie uwagę swoim bliskim i osobom z zewnątrz, aby nie kasłały i nie kichały w naszym kierunku.
 8. Zaopatrzcie się w jednorazowe rękawice nitrylowe i stosujcie je podczas pracy w gospodarstwie rolnym.
 9. Ograniczcie pożyczanie od innych rolników środków do produkcji rolnej, m.in. maszyn rolniczych.

UWAGA:

Pamiętajcie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych i schorowanych, żyjących na wsi w oddaleniu od sklepów z żywnością, aptek czy lekarza. Pomóżmy potrzebującym sąsiadom zrobić zakupy lub wykupić leki. W kontaktach zachowajcie środki ostrożności dotyczące ochrony przed koronawirusem COVID-19, zalecane przez organy administracji rządowej, w tym Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

UWAGA: NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem COVID-19.

Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19.

Data dodania:

26.03.2020 

 

Ogłoszenia pszczelarskie

dscn1105img_2242

Przez ostatnie cztery lata miałem zaszczyt uczestniczyć w comiesiecznych zebraniach zarządu Donlnoślaskiego Zwiazku Pszczelarzy we Wrocławiu. Zebrania te były prowadzone z wielką starannością i zawsze były przygotowane merytorycznie przez obecnego prezesa pana Czesława Trzciańskiego. Byliśmy zaangażowani i mieliśmy wpływ na   wiele spraw dotyczacych pszczelarzy i pszczelarstwa na Dolnym Ślasku i w Polsce o czym prezesi i delegaci usłyszą z przygotowanego sprawozdania na Walne Zebranie DZP  we Wrocławiu 18 kwietnia 2020r. Na tym to zebraniu będziemy wybirać nowy zarząd . Czy to będzie nowo wybrany stary zarząd? Czy będą zmiany, do których namawia pan Bolesław  K.  mówiąc: „… nawet zmiana na gorszego trenera, który na poczatku nie radzi sobiew z drużyną skutkuje dobrymi wynikam na zawodach”.

red. Adam Prusaczyk

Pan Jan Biernacki

Pan Czesław Trzciański

Pan Andrzej Gryglak

Ogłoszenia pszczelarskie

 

LIST OTWARTY

IMG-20190727-WA0003

” My Polscy pszczelarze z wiosną z nową nadzieją bierzmy się za rozmnażanie naszych pszczół tak abyśmy podołali potrzebie zapylania i zapewnili naszym klientom wysokiej jakości pożywny miód.”
                                                                                                 red.nacz. Adam Prusaczyk
Ogłoszenia pszczelarskie

Warszawa 10 10 19 052Warszawa 10 10 19 055

Konferencja podczas Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ  ROKU 2019 r.

Warszawa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  10.10.2019  r

Jakość handlowa miodu

 

Agnieszka Sudoł

Naczelnik Wydziału Kontroli Artykułów Pochodzenia
Roślinnego i Nawozów  
Biuro Kontroli Jakości Handlowej

Główny Inspektorat JHARS

Wymagania prawne

Jakość handlowa zdefiniowana została w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych1 jako cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

Wyjściowym aktem prawnym dla przepisów w zakresie jakości handlowej miodu jest zharmonizowana dyrektywa Rady 2001/110/WE odnosząca się do miodu2. Dyrektywa ta została wdrożona do krajowego porządku prawnego w następujących przepisach: rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu
3, rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych
4.

Mówiąc o jakości handlowej miodu należy również pamiętać
o rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…)
5. Przepis ten wprowadza horyzontalne wymagania w zakresie znakowania żywności i ma zastosowanie do wszystkich środków spożywczych, w tym miodu.

W przypadku miodu, którego produkcja podstawowa odbyła się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, warto w oznakowaniu zamieścić informację „Produkt polski” lub wykorzystać ustalony
w przepisach znak graficzny
6. Wymagania jakie musi spełnić miód oznakowany jako „Produkt polski” zostały określone
w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (art. 7b). Zastosowanie tego typu informacji w oznakowaniu miodu krajowego dodatkowo podkreśla jego pochodzenia i stanowi bezpośredni przekaz dla konsumenta. Podawanie informacji „Produkt polski” jest dobrowolne i bezpłatne.
Kontrola jakości handlowej miodu

Wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze (w tym miód) powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Kontrolą w zakresie jakości handlowej miodu w produkcji oraz w obrocie (z wyłączeniem handlu detalicznego) zajmuje się Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (w skrócie IJHARS). Kontrole prowadzone są również na etapie importu miodu z krajów trzecich. Wszelkie działania kontrolne realizowane są w oparciu o analizę ryzyka.

W przypadku, gdy miód skontrolowany na terenie kraju nie spełnia wymagań w zakresie jakości handlowej zastosowanie mają odpowiednie kary administracyjne, w tym kary finansowe. Jeżeli miód nie spełnia wymagań na etapie importu z krajów trzecich wydaje się zakaz wprowadzenia do obrotu w drodze decyzji administracyjnej. Taki miód nie może zostać wprowadzony na teren Unii Europejskiej.

Wyniki kontroli urzędowych miodu przeprowadzonych
w 2018 r.

Właściwie w każdym roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadza ogólnokrajową kontrolę miodu. Kontrola przeprowadzona w III kwartale 2018 r. objęła swoim zasięgiem wszystkie województwa. Przeprowadzono ją w 58 podmiotach prowadzących działalność w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu miodem. Niewłaściwą jakość handlową stwierdzono w przypadku miodu pochodzącego z 22 podmiotów (co stanowiło 38% ogółu skontrolowanych). W skontrolowanych 18 podmiotach prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej miodu.

Kontrolą objęto:

 • w zakresie zgodności z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu
  7 oraz deklaracją producenta – 65 partii miodu, o łącznej masie 5 986,5 kg, w tym przeprowadzono analizę pyłkową 49 partii miodów, o łącznej masie 4 436,4 kg,

 • w zakresie prawidłowości znakowania – 92 partie miodu,
  o łącznej masie 12 218,4 kg.

Wyniki kontroli:

 • wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu nie spełniało 14 partii (tj. 21,5% skontrolowanych partii), o łącznej masie 898,9 kg (tj. 15,0% masy skontrolowanych partii), w tym:

 • parametrów organoleptycznych nie spełniały 3 partie miodu (tj. 4,6% partii skontrolowanych), o łącznej masie 99,6 kg (tj. 1,7% masy partii skontrolowanych). Niezgodności dotyczyły nietypowego smaku i zapachu dla odpowiednich odmian miodów oraz oznak fermentacji,

 • parametrów fizykochemicznych nie spełniało 5 partii miodu (tj. 7,7% partii skontrolowanych), o łącznej masie 285,9 kg (tj. 4,8% masy partii skontrolowanych). Niezgodności dotyczyły: zaniżonej wartości liczby diastazowej, zaniżonej zawartości proliny, zawyżonej zawartości 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF),

 • w przypadku 11 partii miodu (tj. 22,4% partii dla których przeprowadzono analizę pyłkową), o łącznej masie 748,8 kg (tj. 16,9% masy partii skontrolowanych pod kątem analizy pyłkowej) stwierdzono brak przewagi pyłku przewodniego, na podstawie którego określa się nazwę miodu odmianowego (tj. lipowego, akacjowego, gryczanego), a także obecność pyłków wskazujących na inne niż deklarowano pochodzenie geograficzne miodu,

 • wymagań w zakresie znakowania nie spełniały 33 partie miodu (tj. 35,9% skontrolowanych partii), o łącznej masie 2 737,3 kg (tj. 22,4% masy skontrolowanych partii). Stwierdzono między innymi następujące nieprawidłowości:

 • podanie niezgodnej z prawdą nazwy miodu nektarowego odmianowego (w oparciu o wyniki analizy pyłkowej stwierdzono, że rodzaj pyłku na podstawie którego określono nazwę miodu nektarowego nie występował w znacznej przewadze),

 • zastosowanie określenia „naturalny” w nazwie miodu, co mogło sugerować, że inne miody znajdujące się w obrocie nie są produktami naturalnymi,

 • brak określenia rodzaju miodu (np. nie podano „nektarowy”),

 • brak informacji o kraju pochodzenia,

 • podanie niezgodnej z prawdą informacji o kraju pochodzenia.

W stosunku do wyników poprzedniej kontroli przeprowadzonej w IV kwartale 2017 r. można zauważyć wzrost nieprawidłowości dotyczących cech organoleptycznych (o 1,2 punktów procentowych), a spadek nieprawidłowości dotyczących parametrów fizykochemicznych (o 2,5 punktów procentowych) (Wykres 1).

Wykres 1. Udział partii niezgodnych w stosunku do skontrolowanych przez IJHARS, z podziałem na rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości (lata 2012, 2013, 2017, 2018). 

W porównaniu do wyników kontroli przeprowadzonej w IV kwartale 2017 r., stwierdzono spadek nieprawidłowości w zakresie zawartości pyłku przewodniego o 9,3 punktów procentowych. Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, że nieprawidłowości w zakresie znakowania stanowiły 35,9% sprawdzonych partii miodu. W porównaniu do poprzedniej kontroli z IV kwartału 2017 r. ilość nieprawidłowości w tym zakresie pozostaje na takim samym poziomie.

Podsumowanie

Mając na względzie wyniki kontroli oraz stwierdzane nieprawidłowości Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych podejmuje dalsze działania mające na celu monitorowanie jakości handlowej miodu wprowadzanego do obrotu na terenie kraju, z uwzględnieniem szczegółowych analiz laboratoryjnych, w tym zawartości pyłku przewodniego,
a także poprawnego znakowania.

Ciekawostki, Ogłoszenia pszczelarskie

 

Pan Dariusz  pszczelarstwem zajmuje się od 40 lat. Nieustannie podnosi Swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w wielu kursach, seminariach oraz szkoleniach. Czynnie uczestniczy w życiu pszczelarskim dzięki członkostwu w Kole Pszczelarskim w Bobrownikach. Bardzo ceniony w lokalnym środowisku za niezwykłą aktywność szkoleniową, doradczą (sam zaraził pasją pszczelarską kilku sąsiadów). Poprzez swoją postawę ale również merytoryczny dialog z rolnikami stara się łączyć interesy rolnika i pszczelarza. Pracuje również w ochotniczej straży pożarnej. Obecnie w pasiece znajduje się 80 rodzin pszczelich, a średnia wydajność miodowa z jednej rodziny w 2018 roku wyniosła 20 kg. W Pasiece Pana Dariusza wszystkie ule przeznaczone są do gospodarki stacjonarnej. W pasiece pozyskiwane są miody różnych gatunków takie jak lipowy, faceliowy, akacjowy. Ponadto w pasiece pozyskiwane są: pyłek kwiatowy, wosk pszczeli oraz propolis.  Do konkursu Pszczelarz Roku Pan Dariusz zgłosił miód wielokwiatowy.

W imieniu czytelników Kuriera Pszczelarskiego GRATULUJEMY.

71600473_2445367195580518_5564704652563316736_o 71650395_2445378795579358_1570180072789245952_o 72314961_2445369038913667_3109668631403823104_o

72138593_2445373685579869_2131395211610292224_n

Warszawa 10 10 19 109

Ogłoszenia pszczelarskie

Baner DŚMiW (1)

Jubileuszowe XX Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie za nami. Pomimo kapryśnej pogody, w ostatni weekend września – 28-29 – Przemków odwiedziło tysiące miłośników miodów i wina, pszczelarzy z całej Polski, sportowców, zaproszonych gości i turystów z całego regionu, a nawet odległych zakątków Polski. Ponad 150 stoisk z miodami, także pitnymi, winami, produktami pszczelimi i sprzętem pasiecznym, 10 tysięcy uczestników największych w Europie Zachodniej targów miodowych. Gościem szczególnym święta była Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek.

Zgodnie z tradycją, lokalne obchody Święta Miodu i Wina rozpoczęły się już w piątek 27 września, w sali widowiskowej Przemkowskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się impreza pn. Święto Młodzieży Wrzosowej Krainy. Podczas niej swój dorobek artystyczny zaprezentowali uczniowie szkół, przedszkoli i zespołów działających w ośrodku kultury.

W programie tegorocznego święta były wydarzenia, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. W sobotę, w Zespole Szkół w Przemkowie, odbyły się XVI Spotkania Osób Niepełnosprawnych, których uczestnicy rozpoczęli biegiem osób niepełnosprawnych Ogólnopolski Bieg po Miód. Zawody pod patronatem Jerzego Górskiego, mistrza świata w podwójnym triathlonie, w tym roku odbyły się już po raz XVII. W trakcie zawodów odbył się Rodzinny Rajd Nordic Walking pod patronatem Posła na Sejm Krzysztofa Kubowa. W biegu, wraz z kategorią nornic walking, udział wzięło łącznie 722 osoby.

statystyka

Zwycięzców poszczególnych kategorii prezentujemy poniżej.

Zwycięzcy

O godz. 15 Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak oraz Prezes Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej Waldemar Kudła oficjalnie otworzyli XX Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina Przemkowie. Na scenie dokonano dekoracji zwycięzców Biegu Głównego. Po raz kolejny Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak nagrodził najszybszą Przemkowiankę i Przemkowianina biegnących w Biegu Głównym. Nagrody otrzymali Sara Gościewicz oraz Mirosław Bochniak. Najszybsi Przemkowiane otrzymali statuetkę ufundowaną przez Burmistrza Przemkowa oraz voucher podróżny ufundowany przez Intertrans PKS SA w Głogowie. Wylosowani uczestnicy marszu nordic walking zostali nagrodzeni przez Posła na Sejm RP Krzysztofa Kubowa.

W sobotę odbył się już po raz szósty Rajd Rowerowy po Wrzosowej Krainie o puchar Proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przemkowie Krzysztofa Mrukowicza. Z roku na rok chętnych do udziału w rajdzie jest coraz więcej, w tym roku w rajdzie udział wzięła rekordowa liczba 150 osób. Do przejechania były dwie trasy: rodzinna o długości ok. 10-15 km i dla bardziej zaawansowanych o długości ok. 60 km. Rajd zakończył się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali medal ufundowany przez Proboszcza Krzysztofa Mrukowicza oraz okolicznościową czarkę z miodem.

Uroczystości niedzielne rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele greckokatolickim pw. św. Kosmy i Damiana w Przemkowie z udziałem księży proboszczów przemkowskich parafii, krajowych duszpasterzy pszczelarzy, pocztów sztandarowych związków i kół pszczelarzy oraz honorowych gości święta. Po mszy świętej odbył się przemarsz do Parku Miejskiego, na czele z pocztami sztandarowymi i Przemkowską Orkiestrę Dętą. W ramach części oficjalnej podsumowano konkurs na Wzorową Pasiekę i Wzorowe Gospodarstwo Pasieczne Dolnego Śląska w 2019 r.

W dalszej części podsumowano konkurs, które tradycyjnie rozstrzygany jest podczas święta – na Najlepsze Miody oferowane podczas XX Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina. Konkurs rozstrzygnięto w 8 kategoriach, oceniając miód wrzosowy, wielokwiatowy, rzepakowy, akacjowy, lipowy, gryczany, spadziowy, nawłociowy. Łącznie komisje konkursowe oceniły 148 miodów. Wszyscy zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali od Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka czeki na 300 zł Ponadto nagrody dla zwycięzców ufundowali:

– w kategorii miód wrzosowy – wyjazd do Brukseli ufundowała Poseł na Sejm RP Beata Kempa,

– w kategorii miód rzepakowy – voucher pobytowy ufundował Qubus Hotel Głogów,

– w kategorii miód lipowy – voucher podróżny ufundowała firma Intertrans Głogów,

– w kategorii miód gryczany – czeka na 500 zł ufundowała pani Helena Krupska Dyrektor ds. finansowych Huty Miedzi Głogów,

– w kategorii miód spadziowy – voucher restauracyjny ufundował Qubus Hotel Głogów.

Protokół_miody_2019 II

Nagrody wyróżnionym pszczelarzom wręczali Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, Zastępca Burmistrza Polkowic Wojciech Marciniak oraz Prezes Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej Waldemar Kudła.

Lista zwycięzców poszczególnych kategorii konkursu.

Estrada w Parku Miejskim czynna była od wczesnych godzin popołudniowych. Występy, które się na niej odbyły to przede wszystkim prezentacje lokalnych zespołów i artystów: zespoły ludowe „Marzenie”, „Łastiwoczka”, zespoły muzyczne „ZBB”, „Sekcja”, wokalistka Angelika Maszczak, zespoły taneczne „Cykady” oraz Przemkowska Orkiestra Dęta. Kolejne dwa dni świętowania kończyły koncerty znanych gwiazd. W sobotę wystąpił zespół NADIJA, a na zakończenie odbył się Disco Polo Show. Gwiazdą niedzieli był zespół WILKI. Obydwa koncerty zgromadziły liczną publiczność.

Patronat nad XX Dolnośląskim Świętem Miodu i Wina objęli Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz Starosta Polkowicki Kamil Ciupak.

Naszymi partnerami i sponsorami przy organizacji XX Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina byli: Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej, Fundacja KGHM Polska Miedź, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, Związek Pracodawców Polska Miedź, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina, Gmina Polkowice, Powiat Polkowicki, Nadleśnictwo Przemków, Nadleśnictwo Chocianów, Aqua Hotel Polkowice, Intertrans PKS SA Głogów, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Bank Spółdzielczy w Przemkowie, Qubus Hotel Głogów, Waldemar Kudła i Roman Śmieszek. Wszystkim naszym partnerom i sponsorom serdecznie dziękujemy.

Już dzisiaj zapraszamy na XXI Dolnośląskie Święto Miodu.

wyniki_bieg_2019 IIIIStatystyka_bieg_2019Wyniki_Bieg_GLOWNY_po_miod_2019

Ciekawostki, Ogłoszenia pszczelarskie

Już po raz  szósty pszczelarze z Gminy Rudna zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Zagłębia Miedziowego RUDNA, zorganizowali  Gminne Święto Miodu w Chobieni.  W obchodach tego święta połączono naukę z zabawą. Dla pszczelarzy i wszystkich zainteresowanych tematyką pszczelarstwa   dr Anna Gajda wykładowca ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie przeprowadziła szkolenie którego tematem była  zagrażająca pszczołą choroba Nosema. Podkreśliła w swoim wykładzie, że wspieranie pszczół poprzez wymianę węzy i ramek jest  najskuteczniejszym działaniem dla higieny pasiek i zdrowotności pszczół.  Gratulowała Gminie Rudna tak wspaniałych działań na rzecz środowiska i ochrony pszczół jakie są prowadzone od kilku lat.

W trakcie spotkania przedstawiciel Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  Pan Dominik Byrski przedstawił podstawy prawne oraz  wyjaśnił jak stosować środki ochrony roślin tak aby nie  zaszkodzić  zapylaczom i środowisku. Na koniec  oficjalnych uroczystości został rozstrzygnięty konkurs „Na najlepszy Miód Lipowy 2019”.  Pierwsze miejsce   w tej edycji konkursu zajął Pan Andrzej Kozłowski z Naroczyc, drugie miejsce Pan Adam Cichy , miejsce trzecie dla Pana Michała Krochta. Miody były oceniane w trzech kategoriach : kolor, zapach i smak. Wójt Gminy Runda  p. Adrian Wołkowski wręczył laureatom konkursu nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu pszczelarskiego.  Jednocześnie zapewnił, że popiera obecne działania na rzecz pszczół w naszej Gminie i kontynuacja tych działań będzie ważnym elementem działalności gminy na rzecz środowiska.
Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Zagłębia Miedziowego RUDNA – Zbigniew Smoła zwrócił uwagę na  konieczność pomocy pszczołą poprzez edukację pszczelarzy, społeczności lokalnej  i celowe działania na rzecz pszczół: dbałość o higienę w pasiekach, wymiana ramek i węzy. Aby zarażać wiedzą na temat zapylaczy, ekologii i zdrowego trybu życia,  Stowarzyszenia Pszczelarzy RUDNA realizuje projekt  budowy Ścieżki Edukacyjnej na terenie  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej
w której będzie  znajdować się mała pasieka, możliwość pozyskiwania miodu i innych produktów pszczelich w czasie zajęć szkoleniowych, warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będą  też prowadzone  prelekcje na tematy związane z ochrona zapylaczy,  ekologii i zdrowego trybu życia. Otwarcie ścieżki nastąpi już w październiku bieżącego roku
Na Chobieńskim Rynku zabawa trwała do wieczora. Dla dzieci przygotowano szereg zabaw, konkursów w tym konkurs plastyczny pt. „Pszczoła w naszej okolicy”. Najmłodsi przygotowali  szereg prac i wszystkie zostały nagrodzone drobnymi upominkami i słoiczkiem miodu.
Dorośli na  wystawionych stoiskach mogli zaopatrzyć się w miód i inne produkty pszczele. Prowadzono rozmowy z pszczelarzami w których informowano mieszkańców o konieczności dbania
o środowisko i potrzebie wspierania pszczół które w ostatnich latach masowo wymierają.  Do stoisk
z miodem dołączyli lokalni  rękodzielnicy zrzeszeni w Lokalnej  Grupie działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Całość festynu uświetniły lokalne zespoły ludowe –ROZTOKA z Rudnej oraz GRAMY I ŚPIEWAMY” z gminy Jemielno.
To był piękny słoneczny dzień  w którym po raz kolejny zwrócono  uwagę na małego owada – pszczołę.

IMG_6347IMG_6314IMG_6296IMG_6308IMG_6349